Vedtægter

Love og vedtægter for Solbjerg Dyk- & Vandsportsklub

Kapitler

I: Klubben

§ 1: Klubben, hvis navn er Solbjerg Dyk- & Vandsportsklub er stiftet i Lundeborg, den 30. maj 2003, og har hjemsted i Solbjerg, Aarhus Kommune.

II: Formål

§ 2: Klubbens formål er at fremme dykning og vandsport samt sikkerheden under dens udøvelse. Den skal, hvor det er muligt, støtte vandaktiviteter af kulturel og sportslig art.

§ 3: Klubben bør være medlem af DGI.

III: Medlemmer

§ 4: Betingelser for optagelse i klubben:

 • Man skal have en fritidsulykkesforsikring (som aktiv medlem skal man have en fritidsulykkesforsikring som dækker dykning og anerkender drukning som en ulykke)
 • Man skal have en ansvarsforsikring (eks. Familieforsikring)
 • Der skal indsendes skriftlig ansøgning til bestyrelsen. Bestyrelsen skal herefter evaluere denne efter nærmere fastsatte regler

§ 5: Som medlemmer kan optages enhver person, der opfylder klubbens betingelser jf. § 4, i en af følgende afdelinger:

a) Juniorafdelingen fra 0 år til det fyldte 18 år (kun stemmeret i juniorafdelingen)

b) Seniorafdelingen fra det fyldte 18 år (kun stemmeret i seniorafdelingen). Ved optagelse i juniorafdelingen kræves forældres/værges skriftlige tilladelse

§ 6: Medlemsrettighederne tillader:

a) Aktivitet forenelig med respektive afdeling og dennes brug af udstyr
Stemmeret har alle aktive medlemmer.
Valgbare er alle aktive medlemmer.
Restance medfører tab af stemmeret og valgbarhed.

b) Eksklusionsgrundlag/Karantæne
Den der skader sikkerheden eller klubbens/forbundets omdømme kan ekskluderes eller idømmes karantæne.
Bestyrelsen kan med almindeligt flertal ekskludere et medlem eller idømme vedkommende karantæne efter forudgående indkaldelse til høring.
Ønskes et medlem ekskluderet/idømt karantæne af andre årsager, krævet det enstemmighed i bestyrelsen.
Bestyrelsen afgør om eksklusion eller karantæne kan indankes for generalforsamlingen.
Generalforsamlingen kan med simpelt flertal forkaste bestyrelsens beslutning.
Ankefrist: Ønskes en afgørelse indanket for generalforsamlingen, skal det ske senest 14 dage efter at afgørelsen er vedtaget/fremsendt.

c) Har et medlem ikke betalt kontingent senest 1 måned efter forfald, kan bestyrelsen med 8 dages varsel udelukke medlemmet, indtil restancen er betalt.

IV: Ledelsen

§ 7: Til bestyrelsen kan kun vælges aktive medlemmer, som har været medlem af klubben i mindst 1 år, regnet fra først kommende årsskifte efter indmeldelse, eller medlemmer som er indmeldt i klubben inden 1. februar 2004

§ 8: Klubbens bestyrelse består af en:

 • Formand
 • Næstformand
 • Kasser
 • Sekretær
 • Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. På lige årstal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer, på ulige årstal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. Når bestyrelsen er valgt, skal den konstituere sig inden en måned med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Formand og kasserer bør ikke afgå på samme tid. Genvalg kan finde sted. Samtidig vælges for ét år ad gangen, to suppleanter til bestyrelsen, samt op til 3 børn/unge under 18 år som vælges af de unge selv, som ”unge observatører” i bestyrelsen uden stemmeret og ansvar.

§ 9: Formanden indkalder til bestyrelsesmøder og leder forhandlingerne af disse.

Der afholdes mindst ét bestyrelsesmøde hvert kvartal. Der føres protokol over møderne.

§ 10: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er kun beslutningsdygtig, når et flertal, heriblandt formanden, er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 11: Bestyrelsen kan nedsætte komiteer og udvalg blandt klubbens egnede aktive medlemmer og give retningslinier for disses arbejde.

§ 12: Det påhviler bestyrelsen via de enkelte udvalg, at sørge for forsikring og vedligeholdelse af klubbens materiel og lokaler.

V: Generalforsamling

§ 13: Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i første kvartal.

Indkaldelse skal ske ved meddelelse enten i klubblad, e-mail eller pr. brev med mindst 14 dages varsel og indeholde følgende dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning
 • Fremlæggelse af foreningens regnskab
 • Fremlæggelse af foreningens budget til orientering
 • Indkomne forslag
 • Fastsættelse af kontingent for medlemmerne.
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer
 • Valg af suppleant samt valg af unge observatører
 • Godkendelse af revisorer
 • Eventuelt

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Forslag til lov/vedtægtsændringer skal medtages i indkaldelsen, hvorfor de skriftligt skal være bestyrelsen i hænde senest ved årsskiftet.

Afstemninger om kandidater til bestyrelsen og i forhold, der skønnes af have væsentlig indvirkning på klubbens mål og bestemmelser, samt ved person forhold, skal være hemmelig når blot ét medlem kræver det. Anden afstemning fortages med håndsoprækning.

Alle valg, bortset fra lovændringer, afgøres ved almindelig stemmeflertal.

Til vedtagelse af lovændringer kræves vedtagelse med mindst 2/3 af de fremmødte stemmer.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Der skal føres protokol som underskrives af dirigenten.

Kun skriftlige indsendte forslag går til afstemning på generalforsamlingen.

§ 14: Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftligt ønske herom.

Indkaldelsen skal ske med skriftlig angivelse af årsagen til indkaldelsen, senest 1 måned efter, at der er fremsat ønske herom og med 14 dages varsel.

VI: Økonomi / Indmeldelsesgebyr / Kontingent

§ 15 : Indmeldelsesgebyr og kontingentstørrelsen fastsættes på den årlige generalforsamling. Kontingent opkræves 1/1 årligt forud. Påmindelse udsendes inden den 1. januar og kontingentbetaling inden 1. februar.

Ved indmeldelse i klubben betales indmeldelsesgebyr samt kontingent for indeværende år. Ved indmeldelse efter den 1. oktober vil kontingentbetaling også gælde for det efterfølgende år.

Restance medfører automatisk tab af medlemskab og eventuel andel i klubbens formue. Ved genindmeldelse skal der betales nyt indmeldelsesgebyr.

Ved et medlems udmeldelse fra klubben kan indmeldelsesgebyr og kontingent, eller dele heraf ikke tilbagebetales.

§ 16: Regnskabsår for klubben løber fra den 1. januar til den 31. december.

Regnskabet skal forlægges på et bestyrelsesmøde mindst 21 dage før ordinær generalforsamling.

§ 17: Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i forening eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

§ 18: Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen eller tilskudsmodtagerne har modtaget efter denne lov, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætligt eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter folkeoplysningsloven.

For de forpligtigelser, der påhviler foreningen i øvrigt, hæftes alene med den til enhver tid eksisterende formue.

§ 19: Klubben må ikke optage lån eller pantsætte aktiver således at medlemmerne hæfter personligt for disse.

Hvis det alligevel er nødvendigt at gøre brug af kautionister el.lign. sker dette på de involveredes eget ansvar.

§ 20: Alle indkøb/nyanskaffelser af udstyr o.l. skal godkendes af bestyrelsen.

Hvis anskaffelsesværdien af en enkelt genstand overstiger 10.000 Dkr. Skal dette meddeles til klubbens medlemmer med mindst 14 dages varsel inden købsdagen, således at medlemmerne kan nå at indkalde til ekstraordinær generalforsamling jf. § 14 hvis der skulle være indsigelser hertil.

Hvis bestyrelsen modtager ønske om ekstraordinær generalforsamling senest 8 dage før købsdagen, har dette opsættende virkning.

VII: Dykning / Aktiviteter / Klubbens materiel / Gæster

§ 21: Alle aktiviteter i forbindelse med klubben, sker på eget ansvar og der kan derfor ikke stilles nogen form for erstatningskrav til klubben.

§ 22: Ingen ture må fortages i klubbens navn, eller med klubbens mærke, uden bestyrelsens samtykke, og med en af bestyrelsen udpeget dykkerleder. Anvendelse af anden luftart end atmosfærisk luft kræver bestyrelsens godkendelse.

§ 23: Ved dykninger i klubregi må kun deltage aktive medlemmer og gæster med gyldigt dykkercertifikat. Det er dykkerlederen for den enkelte dykning, der egenhændigt bedømmer (bl.a. vha. logbog) om den pågældende dykker har rutine nok til at fortage dykningen.

§ 24: Ansvar for klubbens materiel påhviler brugerne, jf. dansk rets alm. Erstatningsregler. Skade på, eller bortkomst af klubbens materiel skal omgående indberettes til bestyrelsen.

§ 25: Klubben kan ikke fortage lån af andres materiel og kan derfor ikke drages til ansvar for dette.

§ 26: Klubbens materiel skal opbevares i et til klubben tildelt lokale. Klubben har selv ansvaret for forsikring af materiel i lokalet.

Evt. opbevaring af medlemmernes materiel i klubbens lokaler sker på eget ansvar. Der kan derfor ikke stilles erstatningskrav til klubben for ødelagt eller bortkommet materiel.

§ 27: Der kan tilmeldes gæster til klubbens aktiviteter under følgende forudsætninger:

I tiden op til 7 dage før, har klubbens medlemmer fortrinsret til deltagelse i den pågældende aktivitet.

Gæsten skal være inviteret af et medlem fra klubben, som også deltager i den pågældende aktivitet.

Gæsten er under aktiviteten omfattet af disse love/vedtægter og skal forinden oplyses herom.

VIII: Vedtægter forståelse / Tvistigheder

§ 28: Bestyrelsen afgør ethvert tvivlsspørgsmål, der måtte opstå om fortolkningen af love og vedtægter, og der kan træffes afgørelse for forhold, der ikke er nedfældet i disse. Afgørelsen kan gøres til genstand for afstemning på førstkommende generalforsamling.

IX: Klubbens opløsning

§ 29: Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling. Til foreningens opløsning kræves, mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for opløsning på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.

Klubbens midler skal ved opløsning afvendes til gavn for børne- og ungdomsarbejdet i Århus Kommune.

X: Andet

§ 30: Disse love/vedtægter skal tages op til revision ved sidste bestyrelsesmøde inden den årlige generalforsamling.

Ovennævnte love og vedtægter er vedtaget ved stiftende generalforsamling, mandag den 17. juni 2003.