Vedtægter

Love og vedtægter for Solbjerg Dyk- & Vandsportsklub

Kapitler

1. Klubben

§ 1: Klubben, hvis navn er Solbjerg Dyk- & Vandsportsklub er stiftet i Lundeborg, den 30. maj 2003, og har hjemsted i Solbjerg, Aarhus Kommune.

2. Formål

§ 2: Klubbens formål er at fremme dykning og vandsport samt sikkerheden under dens udøvelse. Den skal, hvor det er muligt, støtte vandaktiviteter af kulturel og sportslig art.

§ 3: Klubben bør være medlem af DGI.

3. Medlemmer

§ 4: Betingelser for optagelse i klubben:

 • Man skal have en ansvarsforsikring (eks. Familieforsikring)

§ 5: Som medlemmer kan optages enhver person, der opfylder klubbens betingelser jf. § 4.

Optagelse af medlemmer under 18 år kræver forældre/værges samtidige medlemsskab i form af et familiemedlemsskab. Samtidig forventes det at medlemmer under 18 år følges med forældre/værge til aktiviteter i klubben.

Familiemedlemsskab dækker en familie med hjemmeboende børn samt ikke hjemmeboende børn under 18 år.

§ 6: Medlemsrettighederne omfatter:
a) Aktivitet forenelig med klubbens vedtægter
b) Eksklusionsgrundlag/karantæne

Den der skader sikkerheden eller klubbens/forbundets omdømme kan ekskluderes eller idømmes karantæne.

Bestyrelsen kan med almindeligt flertal ekskludere et medlem eller idømme vedkommende karantæne efter forudgående indkaldelse til høring.
Ønskes et medlem ekskluderet/idømt karantæne af andre årsager, krævet det enstemmighed i bestyrelsen.

Generalforsamlingen kan med simpelt flertal forkaste bestyrelsens beslutning.

Ankefrist: Ønskes en afgørelse indanket for generalforsamlingen, skal det ske senest 14 dage efter at afgørelsen er vedtaget/fremsendt.

c) Har et medlem ikke betalt kontingent senest 1 måned efter forfald udelukkes medlemmet, indtil restancen er betalt.

4. Ledelsen

§ 7: Til bestyrelsen kan kun vælges aktive medlemmer, som har været medlem af klubben i mindst 1 år.

§ 8: Klubbens bestyrelse består af en:

 • Formand
 • Næstformand
 • Kasser
 • Sekretær
 • Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. På lige årstal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer, på ulige årstal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. Når bestyrelsen er valgt, skal den konstituere sig inden en måned med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Formand og kasserer bør ikke afgå på samme tid. Genvalg kan finde sted. Samtidig vælges for ét år ad gangen en suppleant til bestyrelsen

§ 9: Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i forening eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med næstformanden.

§ 10: Formanden indkalder til bestyrelsesmøder og leder forhandlingerne af disse.

Der afholdes mindst ét bestyrelsesmøde hvert kvartal. Der føres protokol over møderne.

§ 11: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er kun beslutningsdygtig, når mindst tre bestyrelsesmedlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 12: Bestyrelsen kan nedsætte komiteer og udvalg blandt klubbens egnede aktive medlemmer og give retningslinier for disses arbejde.

§ 13: Det påhviler bestyrelsen via de enkelte udvalg, at sørge for forsikring og vedligeholdelse af klubbens materiel og lokaler.

5. Generalforsamling

§ 14: Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i første kvartal.

Indkaldelse skal ske ved meddelelse enten via klubbens hjemmeside, Facebook-side, e-mail, Solbjerg-Nu eller pr. brev med mindst 14 dages varsel. Opslag på klubbens Facebookside SKAL suppleres med en af de øvrige former.

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af foreningens regnskab
 4. Fremlæggelse af foreningens budget til orientering
 5. Indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent for medlemmerne
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af suppleant
 9. Godkendelse af revisorer
 10. Eventuelt

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag til lov/vedtægtsændringer skal medtages i indkaldelsen, hvorfor de skriftligt skal være bestyrelsen i hænde senest ved årsskiftet.

Afstemninger om kandidater til bestyrelsen og i forhold, der skønnes af have væsentlig indvirkning på klubbens mål og bestemmelser, samt ved person forhold, skal være hemmelig når blot ét medlem kræver det. Anden afstemning foretages ved håndsoprækning.

Alle valg, bortset fra vedtægtsændringer, afgøres ved almindelig stemmeflertal.

Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves vedtagelse med mindst 2/3 af de fremmødte stemmer.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Der skal føres protokol som underskrives af dirigenten.

Kun skriftlige indsendte forslag går til afstemning på generalforsamlingen.

§ 15: Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftligt ønske herom.

Indkaldelsen skal ske med skriftlig angivelse af årsagen til indkaldelsen, senest 1 måned efter, at der er fremsat ønske herom og med 14 dages varsel.

§16: Til generalforsamlingen er medlemmer stemmeberettigede såfremt de ikke er i restance med kontingentet.

Personlige medlemskaber berettiger til én stemme.

Familiemedlemskaber berettiger til én stemme pr. familiemedlem.

Valgbare er alle medlemmer på 15 år eller ældre, der ikke er i restance med kontingentet om som har været medlem i mindst tre måneder.

§17: Generalforsamlingen afholdes som et fysisk møde. Under helt særligt omstændigheder kan generalforsamlingen holdes som et online møde i et virtuelt møderum.

Til helt særlige omstændigheder regnes fx. Corona pandemien i 2020.

6. Økonomi / Indmeldelsesgebyr / Kontingent

§ 18: Størrelsen på kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.
Kontingent opkræves 1/1 årligt forud. Påmindelse udsendes inden den 1. januar og kontingentbetaling inden 1. februar.

Ved indmeldelse i klubben betales kontingent for indeværende år. Ved indmeldelse efter den 1. oktober vil kontingentbetaling også gælde for det efterfølgende år.

Restance medfører automatisk tab af medlemskab.

Ved et medlems udmeldelse af klubben kan kontingent, eller dele heraf ikke tilbagebetales.

§ 19: Regnskabsår for klubben løber fra den 1. januar til den 31. december.
Regnskabet skal forelægges på et bestyrelsesmøde mindst 21 dage før ordinær generalforsamling.

§ 20: Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen eller tilskudsmodtagerne har modtaget efter folkeoplysningsloven, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætligt eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter folkeoplysningsloven.

For de forpligtelser, der påhviler foreningen i øvrigt, hæftes alene med den til enhver tid eksisterende formue.

§ 21: Klubben må ikke optage lån eller pantsætte aktiver således at medlemmerne hæfter personligt for disse.

Hvis det alligevel er nødvendigt at gøre brug af kautionister el.lign. sker dette på de involveredes eget ansvar.

§ 22: Alle indkøb/nyanskaffelser af udstyr o.l. skal godkendes af bestyrelsen.
Hvis anskaffelsesværdien af en enkelt genstand overstiger 10.000 kr. skal dette meddeles til klubbens medlemmer med mindst 14 dages varsel inden købsdagen, således at medlemmerne kan nå at indkalde til ekstraordinær generalforsamling jf. § 15 hvis der skulle være indsigelser hertil.

Hvis bestyrelsen modtager ønske om ekstraordinær generalforsamling senest 8 dage før købsdagen, har dette opsættende virkning.

§ 23: Klubben kan med bestyrelsens flertal støtte aktiviteter økonomisk. For tilskud til dykkeraktivitet (turtilskud) gives kun ét per familiemedlemskab.

7. Dykning / aktiviteter / klubbens materiel / gæster

§ 24: Alle aktiviteter i forbindelse med klubben, sker på eget ansvar og der kan derfor ikke stilles nogen form for erstatningskrav til klubben.

§ 25: Ingen ture må foretages i klubbens navn, eller med klubbens mærke, uden bestyrelsens samtykke.

§ 26: Ved dykninger i klubregi må kun deltage aktive medlemmer og gæster med gyldigt dykkercertifikat. Det er dykkerlederen for den enkelte dykning, der egenhændigt bedømmer om den pågældende dykker har rutine nok til at foretage dykningen.

§ 27: Ansvar for klubbens materiel påhviler brugerne, jf. dansk rets almindelige erstatningsregler. Skade på, eller bortkomst af, klubbens materiel skal omgående indberettes til bestyrelsen.

§ 28: Klubben kan ikke foretage lån af andres materiel og kan derfor ikke drages til ansvar for dette.

§ 29: Klubbens materiel skal opbevares i et til klubben tildelt lokale. Klubben har selv ansvaret for forsikring af materiel i lokalet.

Evt. opbevaring af medlemmernes materiel i klubbens lokaler sker på eget ansvar. Der kan derfor ikke stilles erstatningskrav til klubben for ødelagt eller bortkommet materiel.

§ 30: Der kan tilmeldes gæster til klubbens aktiviteter under følgende forudsætninger:

I tiden op til 7 dage før, har klubbens medlemmer fortrinsret til deltagelse i den pågældende aktivitet.

Gæsten skal være inviteret af et medlem fra klubben, som også deltager i den pågældende aktivitet.

Gæsten er under aktiviteten omfattet af disse vedtægter og skal forinden oplyses herom.

8. Vedtægter forståelse / Tvistigheder

§ 31: Bestyrelsen afgør ethvert tvivlsspørgsmål, der måtte opstå om fortolkningen af love og vedtægter, og der kan træffes afgørelse for forhold, der ikke er nedfældet i disse. Afgørelsen kan gøres til genstand for afstemning på førstkommende generalforsamling.

9. Klubbens opløsning

§ 32: Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling. Til foreningens opløsning kræves, mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for opløsning på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.

Klubbens midler skal ved opløsning anvendes til gavn for børne- og ungdomsarbejdet i Århus Kommune

10. Andet

§ 33: Disse love/vedtægter skal tages op til revision ved sidste bestyrelsesmøde inden den årlige generalforsamling.

Ovennævnte love og vedtægter er vedtaget ved stiftende generalforsamling, mandag den 17. juni 2003.

Revideret den 11. februar 2016

Revideret den 3. juni 2020

Vedhæftet er vedtægterne i pdf format.